Analiza e boshllëqeve

GEO-CRADLE kryen një analizë të plotë të mangësive që shfrytëzojnë rezultatet e analizës së nevojave të përdoruesve, të dhënat e mbledhura në inventarët e kapaciteteve ekzistuese të VT (hapësirë-foto ajrore, në terren, modelimit), dhe shtrin/thellon punën e kryer nga projektet paraardhëse relevante në mënyrë që të:

  • Përcaktojë dhe dokumentojë boshllëqet midis përdorimit të optimizuar/shfrytëzimit të kapaciteteve ekzistuese të VT në Rajonin e Interesit (RI) ndaj nevojave të përdoruesve përkatës.
  • Aktivizojë identifikimin dhe shkëmbimin e praktikave më të mira dhe mësimeve të nxjerra mes vendeve të ndryshme, bazuar në një analizë krahasimore.

Drejtojë zhvillimin e një plani veprimi kundrejt prioriteteve që adresojnë sfidat rajonale, dhe përmirësojnë qëllimet e aktiviteteve pilote, duke konsideruar perspektivat rajonale GEO, GEOSS dhe Kopernikus.