Niveli maturimit

Foto e kombinuar e siguruar nga rezultatet e analizës së mangësive dhe krahasimit të mes vendeve të ndryshme në përputhje me treguesit e maturimit, mundëson përcaktimin e prioriteteve në lidhje me sfidat e rajonit. Kështu, GEO-CRADLE synon përcaktimin e prioriteteve w.r.t duke adresuar mangësitë e identifikuara në infrastrukturën dhe kapacitetet ekzistuese, përmirësimin e ndërgjegjësimit ndërmjet vendimmarrësve, duke shkaktuar përfshirjen e ofruesve të shërbimeve të VT, dhe siguruar zbatimin e GEO dhe Copernicus në rajon. Këtu  do të paraqitet një raport që prezanton metodologjinë, supozimet, hartëzimin ndaj sistemeve të tjera për nivelin aktual të maturimit të secilit vend.