Studime Fizibiliteti

Qëllimi i aktiviteteve pilote nuk është për të zhvilluar shkencën e re, por për të ndërtuar mbi integrimin e kapaciteteve të disponueshme (infrastrukturë, të dhënash, modele, etj.) dhe aftësive, në drejtim të ofrimit të shërbimeve të përmirësuara të VT në RI. Fazat pilote do të përfshijnë një periudhë prej 15 muaj (M09-M24), dhe rezultatet përfundimtare do të paraqiten për palët e interesuara (sidomos vendimmarrësit) në një workshop të dedikuar.

PILOT 1: Përshtatja ndaj ndryshimeve klimatike (ACC) – Detyra: 4.1 – Udhëheqës: NOA

Rajoni i Interesit është i njohur nga Paneli Ndërqeveritar për Ndryshimet Klimatike, si një nga sistemet më të ndjeshme dhe të prekshme për rajonet e ndryshimeve klimatike në Tokë. Ndryshimi i klimës varet në masë të madhe nga proceset atmosferike, në veçanti nga ndërveprimi midis rrezatimit dhe komponentëve atmosferike (p.sh. aerosolet, retë, efekti serë dhe gjurmë të gazeve), disa prej të cilave gjithashtu kontribuojnë në mënyrë të konsiderueshme në degradimin e cilësisë së ajrit. Në përmbledhje, piloti ACC do të: (a) mbështesë qëndrueshmërinë e infrastrukturës rajonale të VT dhe të tërheqë sinergjinë e nevojshme, (b) përmirësojë njohuritë mbi politikat aktuale rajonale të përshtatjes klimatike, dhe (c) japë vlerësime të besueshme në nivelin e nevojshëm të koordinimit dhe të investimeve së ardhmes që do të kryhen në drejtim të implementimit të GEO, GEOSS dhe Kopernikus në RI.

SERVICES & CASE SCENES

PILOT 2 (T4.2): Përmirësimi i Sigurisë Ushqimore- Menaxhimi Ngjarjeve Ekstreme të Ujit (IFS-WEM)

(Udhëheqës: IBEC)

Siguria ushqimore varet nga shumë aspekte të tilla si shpërndarja ujore dhe ngjarjet ekstreme (përmbytjeve dhe thatësirës), streset e vegjetacionit, monitorimi i rendimentit, monitorimi i cilësisë dhe qëndrueshmërisë së tokës. Bimët kanë nevojë për azotin, fosforin dhe kaliumin, asnjë nuk vihet kaq lehtë në dispozicion të RI. Standardet dhe protokollet e zakonshme që ndjekin parimet e FAO për monitorim afatgjatë të tokave dhe mineraleve të përbashkëta, do të përcaktohen për herë të parë në RI. Gjithashtu për herë të parë mjetet në dispozicion të VT, zinxhirët e shërbimit, dhe metodat e zhvilluara në disiplinën shkencore të tokës gjatë viteve të fundit, do të vlerësohen dhe përshtaten për të përmbushur nevojat e hartës specifike të RI. Do të adresohet sfida shkencore e përdorimit të misioneve të shumta satelitore duke përfshirë misionet Kopernikus, së bashku me ndonjë grup të madh të dhënash në fushën e matjeve spektrale. Specifikimet e reja të shërbimit dhe udhërrëfyesit do të ngrihen për të derivuar parametrat themelore të sigurisë ushqimore (p.sh. degradimit të tokës, acidifikimi i dheut, lagështia e tokës dhe ngjarjet ekstreme të ujit). Sisteme të dhënash të diversifikuara të VT dhe bibliotekat Spectrale të  tokës, së bashku me metadatat e tyre, do të jenë të qasshme përmes Qendrës së të dhënave GEO-CRADLE në dobi të të gjithë përdoruesve të mundshëm.

PILOT 3 (T4.3): Qasja në lëndët e para (ARM)

(Udhëheqës: EGS)

Për herë të parë, GEO-CRADLE do të vërë në dispozicion në RI udhërrëfyesin për monitorim afatgjatë, hartëzimin dhe menaxhimin e vendburimeve minerale, gjithashtu vlerësimin e ndryshimeve në terren dhe degradim të terrenit në lidhje me shfrytëzimin e mineraleve. Të dhënat e diversifikuara vendosen së bashku me metadatat e tyre që të bëhen të qasshme përmes Qendër Rajonale të të dhënave. rezultuar përcaktuar zonat e mbetjeve do të avancojë njohuritë në fushat kritike të rrezikshme për qëllime rehabilitimit. Udhërrëfyesi i propozuar për karakterizimin e materialeve të mbetjeve do të promovojë specifikimet dhe metodologjitë për angazhimin e operacioneve të ardhshme pajisur të kërkesës së lëndëve të para, duke minimizuar gjurmë mjedisore, dhe përmirësimin e vlerësimin e qëndrueshmërisë dhe menaxhimin e zonave të post-minerare.

PILOT 4 (T4.4): Qasja ndaj Energjisë (SENSE)

(Udhëheqës: PMOD / WRC)

GEO-CRADLE do të udhëheqë një përpjekje të koordinuar për të mbështetur dhe përmirësuar infrastrukturën rajonale të VT përmes sistemit pilot Solar Energy Nowcasting System (SENSE). SENSE do të demonstrojë mënyra për të maksimizuar vlerën dhe përfitimet e investimeve të VT në RI dhe të shkaktojë sinergji në mes të sektorit privat me shërbimet publike dhe komunitetet e përdoruesve. Përdoruesit fundor në të dy sektorët publik dhe privat (p.sh. impiantet diellore, rrjetet dhe shpërndarësit e energjisë, autoritetet shtetërore, instalimet mbështetëse të paneleve diellore) do të përfitojnë nga sigurimi i informacionit në kohë reale mbi disponueshmërinë e energjisë diellore, duke bërë të mundur parashikimin më të sigurt të shpërndarjes së energjisë nga burimet e rinovueshme, duke ruajtur burimet natyrore dhe reduktimin e mbështetjes së tyre në lëndët djegëse fosile. Ky është një shembull unik demonstrativ se si shkenca e VT dhe industritë (sektori privat) mund të vijnë së bashku për të kontribuar në zgjidhjen e çështjes së “energjisë” në zonë, duke fuqizuar vendimmarrësit për të hartuar planifikimin e energjisë që do të stimulojë investimet e ardhshme. Kjo është jetike për zhvillimin e qëndrueshëm të burimeve dhe aktiviteteve të VT që do të forcojnë konkurrencën dhe punën në sektorët kërkimore dhe energjetikë.