Učesnici

Angažovanje širokog spektra EO zainteresovanih strana uključujući akademske, industrijske i vladine organizacije koje pokrivaju kompletan EO lanac vrednosti, predstavlja osnovu za uspešno i održivo sprovođenje EO aktivnosti. Da bi se ovo postiglo, u okviru projekta će biti uspostavljena Regionalna platforma za umrežavanje koja omogućava interakciju svih EO zainteresovanih strana. Takođe, biće organizovan niz skupova u regionu od interesa (Severna Afrika, Bliski Istok, Balkan).

Identifikacija i uključivanje ključnih EO aktera (istraživačnih instituta, kompanija, odgovornih uprava, itd.) je počela i nastaviće se putem upitnika i intervjua sa krajnjim korisnicima. Kao krajnji rezultat ovih aktivnosti, projekat omogućava bilo kojoj zainteresovanoj organizaciji da predstavi svoje kapacitete u EO oblasti kroz GEO-CRADLE portal. Dugoročno, GEO-CRADLE omogućava uspostavljanje multi-regionalnog EO ekosistema u kom svaka od zainteresovanih strana može dobiti relevantne informacije, pratiti aktuelna dostignuća ili se uključiti u pružanje EO usluga.

U tom kontekstu, pozivamo sve zainteresovane EO strane iz regiona Severne Afrike, Bliskog Istoka i Balkana da se aktivno uključe u GEO-CRADLE aktivnosti:

  • Univerziteti, istraživački instituti, kompanije i vladin sektor su pozvani da popune upitnik o EO kapacitetima i veštinama u regionu, kao i da dele svoje podatke putem Regionalne baze podataka.
  • Krajnji korisnici (iz državnog i privatnog sektora) su pozvani da definišu svoje potrebe i prioritete u vezi sa EO uslugama koje bi mogle da poboljšaju njihov rad. Za više informacija, molimo vas kontaktirajte Ms Alexandra Jercaianu.
  • Na kraju, pozivamo sve zainteresovane EO strane da prate najnovije rezultate naših aktivnosti, koji su u skladu sa trenutnim kapacitetima za saradnju, EO umrežavanje i poslovanje u regionu.

Uključivanje EO zainteresovanih strana se dodatno podstiče kroz kontinualnu interakciju sa organizacijama kao što su GEO i Copernicus, kao i kroz redovne razmene informacija sa akterima drugih relevantih projekata u regionu. Takođe, u okviru GEO-CRADLE projekta, Savetodavni odbor, sastavljen od velikog broja stručnjaka sa iskustvom u EO oblasti u regionu od interesa, pruža saveta oko ključnih dostignuća projekta.